Tutor

Aplikcia pre uenie frz s vyuitm metdy rozloenho opakovania

Klient

Aplikciu sme vytvorili v spoluprci s iMakers, ktor nm poskytli API a grafick nvrh.

Mylienka

Cieom projektu bolo vytvorenie aplikcie pre vubu frz zaloen na technike rozloenho opakovania (EN) Piotra Woniaka (EN). Aplikcia mala podporova akkovek poet jazykov a umoni obojsmern opakovan uenie eskch prekladov.

Projekt zaal na platforme Android s plnovanm neskorm rozrenm na iOS.

Cieov skupina

Naa prca

Analyzovali sme, navrhli a implementovali mobiln aplikciu s vyuitm dodanho grafickho nvrhu.

Prbeh

Aplikcia mala by v svojej podstate znane univerzlna a mala umoni nahrvanie jazykov a frz prostrednctvom API rozhrania. S tmto tvrdm poiadavkom bolo nutn pota v priebehu celho projektu. Aplikcia mala rovnako podporova prehrvanie audio sborov a umoni svoje pouitie bez aktvneho internetovho pripojenia.

Hlavn algoritmus aplikcie umouje uvateom uri i konkrtnu frzu poznali, neboli si jej prekladom celkom ist alebo ju nepoznali vbec. Na zklade ich odpovede algoritmus priradzuje jednotlivm frzam skre a neustle optimalizuje uebn proces bez opakovania znmych frz a s vm drazom na tie problematick.

Ako zvyajne sme sa rozhodli aplikciu vytvra iteratvne. Zaali sme s jednoduchou skkou konceptu, ktor sme postupne obohacovali o aliu funkcionalitu. Poas beta testovania sme odhlalili asovo nron sahovanie dt (hlavne audio sborov), preto sme sa rozhodli umoni sahovanie zznamov pre cel lekcie alebo len pre konkrtne zvolen slov.

Taktie sme vytvorili viacero verzi tatistickho zhodnoteniea uvateovch vsledkov a napokon sme sa op raz rozhodli osta pri najjednoduchej variante (nakoko jednoduchos dva zmysel a je dobr).

S cieom uvateovho pohodlia sme umonili aj automatick zisovanie aktualizci a nechali rozhodnutie o ich stiahnut na uvateovi. Taktie sme uvateom umonili zdiea ich vsledky na socilnych sieach. Z dvodu nedvnych zmien Facebook API, ktor podstatne zneprjemnili jeho vyuitie zamanm spsobom, uvili sme sa napokon pre obmedzenia rozpotu, e zdieanie na tejto socilnej sieti nebudeme implementova.

Tutor Android app