Tracky mobile

Sledujte svoju rodinu

Klient

Projekt sme vytvorili v spoluprci s Tomom Hemanskm, ktor priiel s prvotnm npadom.

Mylienka

Vekm npadom projektu bolo vytvorenie sluby, ktor by umonila sledova mobiln zariadenia (typicky rodinnch prslunkov, hlavne det). Sledovanie malo taktie umoni fungovanie v "off-line" reime bez stle dostupnho internetovho pripojenia. Nakoko je projekt zameran na sledovanie det, taktie podporuje funkcionalitu zasielania sprv na zariadenie. Na rozdiel od konkurenta psobiaceho na rovnakom trhu sme sa zamerali na to, aby bolo podporovan akkovek zariadenie, nielen SIM karty konkrtneho mobilnho opertora.

Cieov skupina

Naa prca

Naou lohou bolo prenesenie npadu do verzie overujcej monosti a uskutonitenos konceptu, analza cieovej oblasti, nvrh webovch strnok a mobilnej aplikcie. Taktie bolo naou lohou implementovanie celho konceptu sledovania pre platformu Android. Zobrazovanie zskanch dt, zasielanie sprv a nastavovanie tov je mon prostrednctvom responzvne navhrnutej webovej strnky, ktor podporuje zobrazovanie na akomkovek zariaden a prehliadai.

Sluba poskytuje bezplatn testovaciu verziu, rovnako ako predplaten programy.

Prbeh

Boli sme si vedom viacerch vysoko pravdepodobnch rizk asociovanch s projektom, v prvom kroku sme sa spolone dohodli na realizcii zkladnho rieenia, ktor malo overi nae predpoklady.

Poda oakvan sme museli vyriei vea problmov:

Ako vdy sme chceli, aby sluba navye bola bezpen, rchla, jednoduch a pouiten.

Na zklade naej analzy sme taktie zvolili niekoko praktickch "ereniiek":

    o
  1. Rozhodli sme sa vytvori strnky metdou responzvneho web dizajnu, aby sme umonili ich zobrazenie na vetkch zariadeniach, ktor k nim mu pristupova (vrtane tabletov a mobilnch telefnov). Toto rozhodnutie sa ukzalo ako vemi sprvne s ohadom na etrenie financi v klientovom rozpote.
  2. o
  3. Nakoko plnujeme podporu alch platforiem (pravdpeodobne iOS a Windows Phone), vytvorili sme univerzlnu API vrstvu, ktor bude podporova okrem rznych platforiem aj rzne verzie aplikcie na zhodnej platforme v prpade, e v budcnosti djde k zmene poiadaviek.
  4. o
  5. Poas beta testovania sme vemi rchlo odhalili potrebu umoni prida rovnak zariadenie k viacerm tom. Kee sme ale chceli, aby sluba ostala bezpenou, rozhodli sme sa vytvori koncept provacch kdov, ktor predchdzaj zneuitiu.

Mysliac na vetky uveden skutonosti, iteratvne sme navrhli a vyvinuli cel koncept.

Android app