SLEVY COOL

Zavov portl a mobiln aplikcia

Klient

Jednalo sa o prv projekt vyhotoven pre nho dlhodobho klienta COOL Solutions.

Mylienka

Npadom pre portl bolo vytvorenie zavovho portlu pre esk trh s podporou mobilnch zariaden. Systm mal by plne automatizovan a umoni automatizovan pridvanie zliav, kalkulciu provzi, fakturciu a pod.

Cieov skupina

Naa prca

Nae lohy prechdzali vetkmi ivotnmi fzami projektu. Analyzovali sme domnu, vytvorili prv prototypy a testovaciu verziu. Nsledne sme pokraovali vytvorenm konenho plne responzvneho dizajnu s podporou mobilnch telefnov a tabletov. Rovnako sme vytvorili celkom nov Android aplikciu (v porad ako druh na eskom trhu).

Pre podporu projektu sme vypracovali viacero marketingovch materilov (letky, vizitky, plagty, podpivnky, newslettery a pod.) a pripravili sme vernostn kampa s vyuitm QR kdov, starali sa o komunikciu prostrednctvom Facebook a zabezpeovali sme reklamu.

Na zklade analytickch dt a uvateskho testovania UX (user experience) sme vytvorili v koncepte a dizajne viacero zmien. Viac o naich slubch v oblasti UX sa dotate na www.webux.cz.

Prbeh

Napriek tomu, e sme v minulosti u zavov portl vytvrali, tento projekt bol skutonou vzvou. Potrebovali sme implementova celkom nov HTML 5 WYSIWYG editor, ktor umonil vkladanie zliav aj menej sksenm zamestnancom.

Taktie sme potrebovali:

Niektor z naich plnov (hlavne vernostn kampa a niekoko modifikci zavovho konceptu) bohuia neboli dokonen pre vek zmeny na trhu, ktor sa udiali krtko po spusten projektu. Projekt z tohto dvodu naalej nie je aktvne vyvjan.

Slevy Cool Android app

Marketingov materily

 

Vytvorili sme viacero konceptov a postarali sa o A/B testovanie rznych verzi. Naprklad sme zhotovili viacero rozlinch reklm pre Android aplikciu priamo na strnke, v newsletteri a pod.:

Vytvorili sme marketingov koncept pre vernch zkaznkov. Jeho cieom bol "zber" (navtvenie) 10 z 10 spolonost v jednej kategrii. Tmto spsobom sme otvrali celkom nov kanl reklamy (ktorm je v skutonosti cel zavov priemysel). Rozhodli sme sa vyui nlepky a podpivnky s QR kdmi a pecilnu mobiln aplikciu, ktor mala poskytova alie vhody.

 

Nebojme sa iadneho mdia. Ani steny.