SECTALK

End-to-end zabezpeen audio/video VoIP komunikcia pre Android

Klient

Projekt sme vytvorili v spoluprci so spolonosou iMakers.

Mylienka

Mylienkou projektu bolo vytvorenie end-to-end zabezpeenej VoIP platformy s pouitm dostupnch technolgi a hardware (Android a iOS mobilnch telefnov).

Zkladom projektu bolo vyuitie u existujcej open-source aplikcie a jej prispsobenie alm poiadavkm.

Cieov skupina

Naa prca

Nau pozornos na projekte sme sstredili hlavne na pravu existujceho open-source projektu, jeho rebrandovanie a implementovanie dodatonch funkcionalt (oddelenie zoznamu kontaktov od Androidu, podpora zasielania sprv, zabezpeen importy/exporty kontaktov a pod.).

Prbeh

Napriek tomu, e spoiatku sme plnovali len prepracovanie grafickho uvateskho rozhrania (GUI) aplikcie, sme sa neskr rozhodli prepracova vinu obsiahnutej funkcionality pre nzku kvalitu spracovania pvodnho kdu (vyuval JAIN natvne kninice).

Kee sme potrebovali podporu globlne overench certifiktov, museli sme ich podporu taktie sami do Androidu implementova. Rovnako sme implementovali mnoho funkcionalt, ktor spoiatku neboli prtomn: schopnos uklada kontakty oddelene od Android loiska, schopnos exportu/importu kontaktov z/do zabezpeench sborov, schopnos zasiela kontakty pomocou SMS, spracovanie optimalizovanch audio a video kodekov a mnoho alch.

spene sme implementovali poadovan funkcionalitu aplikcie a prekonali sme vetky prekky, ktor sa cestou vyskytli. Momentlne je plnovan prepracovanie celej prce s SRTP protokolovou vrstvou pre jej nzku kvalitu a nezriedkav slab vkon na starch Android zariadeniach. Jej prepracovanie je plnovan s vyuitm natvnych Android kninc bez alch vrstiev pre maximlne navenie vkonu.

Sectalk