Magazn PAPROV AGREGTOR

V papierov agregtor zliav

Klient

esk spolonos COOL Solutions.

Mylienka

N dlhoron klient COOL Solutions priiel s mylienkou vytvorenia tlaenej verzie agregtora zliav.

V tom ase (leto 2012) boli zavov agregtory na eskom trhu vemi populrne a pre zavov portly znane predraen. Mylienkou projektu bolo umoni pohodlie vo forme tlaenho asopisu a poskytn podstatne lacnejiu alternatvu marketingu pre zavov portly.

Cieov skupina

Naa prca

Kompletne sme analyzovali celkov koncept a monosti, navrhli produkt po technickej a grafickej strnke a nsledne ho implementovali.

Prbeh

Po niekokch brainstormingovch sedeniach sme sa dohodli na vytvoren informanho systmu, ktor umon plne automatick tvorbu vstupu pre profesionlnu vysoko nkladov tla. V alej fze mal portl umoova verejn prstup pre zkaznkov, ktor by boli schopn sami vklada poadovan zavy. Platby za sluby mali by realizovan plne on-line.

Projekt bol vzvou hne od svojho poiatku. Potrebovali sme:

spene sme vytvorili informan systm a umonili sme generovanie vysoko nkladovch profesionlnych PDF/X materilov a vyprodukovali sme prv dve vydania magaznu. Distribuovali sme viac ako 80 000 kpi v priebehu niekokch dn. Vetky distribuovan kpie "zmizli" medzi umi v priebehu chvle.

Naneastie sa v tom ase zmenilo trhov prostredie a verejnos prestala ma zujem o zavov portly. Nedokonili sme implementciu rezervanho a platobnho systmu, ktor mal umoni zkaznkom priamo pracova s obsahom.

Vek hri si ns kadopdne vimli! Rovnako sme boli inzerovan vo vekom eskom dennku MF Dnes.

Nhad

Nhad oblky tlaenho magaznu