CCIS Voices (DISCom)

Komunikan, analytick a asistenn platforma pre bezpenostn agentru

Klient

Detektvna Informan Sluba — bezpenostn agentra psobiaca na zem Slovenskej republiky, eskej republiky a Maarska.

Mylienka

Cieom projektu bolo vytvorenie integrovanho komunikanho rieenia, ktor umon okamit komunikciu medzi strnikmi a rovnako s centrlou. Rieenie malo umoni evidova uskutonen komunikciu pre prpad auditu priebehu incidentov. Podstatnmi kritriami boli draz na dvernos komunikcie a fungovanie rieenia v podmienkach s nekvalitnm internetovm pripojenm.

Cieov skupina

Naa prca

Nae lohy zahali cel ivotn cyklus projektu:

Prbeh

Projekt je dkazom, e sa nevyhbame vm vzvam. Vemi skoro sa toti ukzalo, e platforma Android nie je zatia dostatone pripraven na realizciu podobnho rieenia. U v prvch fzach projektu sa ukzalo, e nebude mon vyui existujce monosti platformy a bude potrebn vytvori vlastn rieenie pre zaznamenvanie audia, jeho zabezpeen zasielanie na server, zskavanie a prehrvanie nahrvok.

Vsledn rieenie vyuva nami vyvinut technolgiu pre zaznamenvanie a streamovanie audio zznamu s drazom na prenos zabezpeen pred stratami, pokodenm a zmenami prpadnmi tonkmi. Platforma zabezpeuje prenos audia takmer v akchkovek podmienkach a na akomkovek internetovom pripojen, vrtane nestabilnch alebo mlo vkonnch a je dostatone robustn a schopn prekonva aj prpadn vpadky spojenia bez straty prenanch dt.

Prehrvanie nahrvok je realizovan na zklade skupn vzjomne komunikujcich zariaden. Realizovan je s vyuitm push sprv pre minimalizciu mnostva prenanch dajov a okamit zaiatok prehrvania nahrvky.

Pripravujeme znan rozrenie konceptu na podporu alch typov obsahu: obrazu, videa, GPS dajov, dajov z okolitch NFC senzorov a podobne.